GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“).

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby, ale na druhej strane sa týka kontaktných údajov oprávnených zástupcov týchto právnických osôb, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Prevádzkovateľ v zmysle GDPR: obchodná spoločnosť Góvinda Bra+slava s. r. o., Obchodná 518/30, Bra+slava 81106 , , (ďalej len „Spoločnosť“ / „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Góvinda Bra+slava s. r. o., Obchodná 518/30, Bra+slava 81106 , , telefonický kontakt: 0911 947 108, emailový kontakt: govindabratislava@gmail.com.

Kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: Góvinda Bra+slava s. r. o., Obchodná 518/30, Bra+slava 81106 , , telefonický kontakt: 0911 947 108 emailový kontakt: govindabratislava@gmail.com


Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu či verejného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené na daný účel.

Vaše OÚ môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje po stanovených lehotách okamžite vymažeme, ak nebudeme mať iný právny základ na ich ďalšie uchovávanie.